Algemene voorwaarden Schmitz Hoveniers

Download algemene voorwaarden als pdf >

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Schmitz Hoveniers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Schmitz Hoveniers gevestigd aan de Franciscanerstraat 24 te Kerkrade, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 14090642;

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Schmitz Hoveniers goederen levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Schmitz Hoveniers een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Schmitz Hoveniers en de opdrachtgever.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Schmitz Hoveniers en de opdrachtgever waarop Schmitz Hoveniers deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Schmitz Hoveniers voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Schmitz Hoveniers en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Schmitz Hoveniers gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.2 Wordt een opdracht gegeven zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze ongeacht in het verleden gemaakte offertes of in het verleden berekende prijzen tegen de ten tijde van de uitvoe¬ring van de overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Schmitz Hoveniers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Schmitz Hoveniers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Indien Schmitz Hoveniers aanzienlijke kosten heeft moeten maken om een aanbieding uit te brengen en mits dit door hem aan de opdrachtgever vooraf kenbaar is gemaakt, is Schmitz Hoveniers gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien geen over¬eenkomst tot stand is gekomen.

3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, publicaties, afbeeldingen, of tekeningen van Schmitz Hoveniers binden Schmitz Hoveniers niet.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Schmitz Hoveniers de ondergetekende opdrachtbevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Schmitz Hoveniers zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien Schmitz Hoveniers bij eventuele nabestellin¬gen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe tekenin¬gen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

5.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Schmitz Hoveniers de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.5 In afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel zal Schmitz Hoveniers geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Schmitz Hoveniers kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Schmitz Hoveniers aan de opdrachtgever verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Schmitz Hoveniers. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

6.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Schmitz Hoveniers wordt verstrekt, blijft zijn onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van Schmitz Hoveniers onverwijld door de (potentiële) opdrachtgever te worden geretourneerd.

6.3 Schmitz Hoveniers behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Schmitz Hoveniers is verplicht de gegeven opdrachten uit te voeren overeenkomstig datgene dat in de overeenkomst is bepaald.

7.2 Aan Schmitz Hoveniers opgedragen werkzaamheden en door Schmitz Hoveniers uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat Schmitz Hoveniers en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

7.3 In afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde kunnen Schmitz Hoveniers en de opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen was overeengekomen. Het meerdere zal dan door Schmitz Hoveniers aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel worden verrekend.

7.4 Indien en voor zover Schmitz Hoveniers tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd wordt met voor hem onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is Schmitz Hoveniers gerechtigd deze kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

7.5 Schmitz Hoveniers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schmitz Hoveniers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.7 Derden die Schmitz Hoveniers heeft ingezet (mede) ter uitvoering van de overeenkomst kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.8 Voor zover daarop van toepassing aanvaardt Schmitz Hoveniers een aan hem gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daarop vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc., tijdig, dat wil zeggen voordat er door Schmitz Hoveniers begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.

7.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Schmitz Hoveniers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

7.10 Schmitz Hoveniers zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever.

7.11 Overeenkomsten tot het verrichten van tuinonderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 Indien de opdracht niet aan Schmitz Hoveniers wordt verstrekt, dient - ingeval Schmitz Hoveniers dit verlangt - de opdrachtgever alle stukken en be¬scheiden betreffende de aanbieding, inclusief ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen terstond franco aan Schmitz Hoveniers terug te zenden.

8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Schmitz Hoveniers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Schmitz Hoveniers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Schmitz Hoveniers zijn verstrekt, heeft Schmitz Hoveniers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Schmitz Hoveniers tijdig, dat wil zeggen voordat er door Schmitz Hoveniers begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:

a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;

b. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van de bouwmaterialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Schmitz Hoveniers;

c. water en elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn; d. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder een locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen etc.

8.4 De opdrachtgever stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan Schmitz Hoveniers ter beschikking.

8.5 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

8.6 Voor zover de opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Schmitz Hoveniers in het kader van een opdracht te verrichten werkzaamheden, is de opdrachtgever jegens Schmitz Hoveniers aansprakelijk voor de door hem geleden en te lijden schade.

8.7 Indien de door of namens de opdrachtgever gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Schmitz Hoveniers¬ de door hem te leveren goederen met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werke¬lijke afmetingen, heeft Schmitz Hoveniers recht op betaling door de opdrachtgever van alle kosten van de aanpassing van de door Schmitz Hoveniers te leveren goederen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtgever Schmitz Hoveniers alle door hem ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

8.8 De opdrachtgever staat Schmitz Hoveniers toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein aan te brengen.

 

Artikel 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

9.1 Indien Schmitz Hoveniers aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 8 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

9.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Schmitz Hoveniers het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 10 Prijswijzigingen

10.1 Schmitz Hoveniers is te allen tijde gerechtigd om na het verlenen van een opdracht aan de opdrachtgever verhogingen van zijn kosten tengevolge van wijzigingen in lonen, premies en arbeidsvoorwaarden, etc., aan de opdrachtgever door te berekenen. Zo ook is Schmitz Hoveniers gerechtigd om voor hem onvoorziene wijzigingen in materiaalprijzen, en in de prijzen van door hem te leveren andere goederen, aan de opdrachtgever door te berekenen.

10.2 Indien er sprake is van een prijswijziging in de zin van lid 1 van dit artikel binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

 

Artikel 11 Annuleringen

In het geval dat de opdrachtgever een aan Schmitz Hoveniers gegeven opdracht annuleert, zal de opdrachtgever alle reeds door Schmitz Hoveniers in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden.

 

Artikel 12 Leveringstermijnen

12.1 De door Schmitz Hoveniers opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

12.2 In een geval dat enig door hem geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Schmitz Hoveniers slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan zijn doen en/of laten valt toe te schrijven.

12.3 Schmitz Hoveniers kan in ieder geval overschrijding van de leveringstermijn niet worden verweten, indien weersomstandigheden hebben bijgedragen aan de overschrijding.

12.4 In het geval dat een door Schmitz Hoveniers met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 13 Oplevering

13.1 Een door Schmitz Hoveniers uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door Schmitz Hoveniers aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat hij aan de opdrachtgever te kennen geeft dat het betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat de opdrachtgever het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.

13.2 De opdrachtgever wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Schmitz Hoveniers te melden.

13.3 Na melding zoals verwoord in lid 2 van dit artikel is Schmitz Hoveniers verplicht om het gebrek te verhelpen, onverminderd het recht van Schmitz Hoveniers om zich te beroepen op overmacht.

13.4 De opdrachtgever is verplicht Schmitz Hoveniers de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.

13.5 In elke geval dat Schmitz Hoveniers een gebrek zal moeten verhelpen zal hij tot niet meer gehouden zijn dan tot datgene dat hij in het kader daarvan zal moeten verrichten. In elke geval dat een gebrek niet te verhelpen is, en dat er door Schmitz Hoveniers een vergoeding betaald zal moeten worden, zal de alsdan door hem te betalen vergoeding nimmer meer kunnen bedragen dan het factuurbedrag van het desbetreffende opgeleverde werk.

13.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Schmitz Hoveniers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 en 16 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 14 Betalingen

14.1 Elke aan Schmitz Hoveniers door de opdrachtgever verschuldigde betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum aan hem te zijn verricht.

14.2 Indien betaling van het factuurbedrag niet binnen 8 dagen is verricht, zal Schmitz Hoveniers de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening brengen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Schmitz Hoveniers de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale factuurbedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Schmitz Hoveniers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring

15.1 Schmitz Hoveniers kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden onverwachte weeromstandigheden zich voordoen waardoor er schade ontstaat en zoals verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

15.2 Schmitz Hoveniers is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de opdrachtgever, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de opdrachtgever voor de aanvang van de door Schmitz Hoveniers te verrichten werkzaamheden.

15.3 Schmitz Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Schmitz Hoveniers is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Schmitz Hoveniers kenbaar behoorde te zijn.

15.4 Ten aanzien van de levering van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Schmitz Hoveniers niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

15.5 Schmitz Hoveniers is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, doordat Schmitz Hoveniers is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Schmitz Hoveniers kenbaar behoorde te zijn.

15.6 Schmitz Hoveniers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.7 De opdrachtgever is gehouden Schmitz Hoveniers te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Schmitz Hoveniers instellen ter zake van schade ontstaan door of mede door het door Schmitz Hoveniers geleverde.

15.8 Indien Schmitz Hoveniers materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Schmitz Hoveniers geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.

15.9 Schmitz Hoveniers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Schmitz Hoveniers in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

15.10 Schmitz Hoveniers is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

15.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schmitz Hoveniers of zijn ondergeschikten.

15.12 Alle aanspraken jegens Schmitz Hoveniers die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Schmitz Hoveniers zijn ingediend, vervallen door verjaring met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de oplevering van het werk.

 

Artikel 16 Overmacht

16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Schmitz Hoveniers liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Schmitz Hoveniers door diens leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Schmitz Hoveniers of van diens leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Schmitz Hoveniers of diens leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

16.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Schmitz Hoveniers niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Schmitz Hoveniers als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

16.3 Voor zover Schmitz Hoveniers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Schmitz Hoveniers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Alle door Schmitz Hoveniers geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Schmitz Hoveniers totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Schmitz Hoveniers gesloten overeenkomsten is nagekomen.

17.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

17.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Schmitz Hoveniers zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

17.4 Schmitz Hoveniers kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Schmitz Hoveniers verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 18 Ontbinding

18.1 Schmitz Hoveniers is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

18.2 Voorts is Schmitz Hoveniers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

18.3 Schmitz Hoveniers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Schmitz Hoveniers omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

18.4 Schmitz Hoveniers is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele word gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Schmitz Hoveniers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Schmitz Hoveniers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 19 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 20 Monsters en modellen

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het op te leveren werk daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 21 Geheimhouding

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

21.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Schmitz Hoveniers gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Schmitz Hoveniers zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Schmitz Hoveniers niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.3 Op elke overeenkomst tussen Schmitz Hoveniers en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

22.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Schmitz Hoveniers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Schmitz Hoveniers gevestigd is. Indien Schmitz Hoveniers een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.